BS prodejny i laboratoř mají OTEVŘENO dle běžné provozní doby

Nabízíme dotační poradenství pro vinaře - BS vinařské potřeby

Nabízíme dotační poradenství pro vinaře - BS vinařské potřeby

Akce

Aktuálně byly vypsány nové dotační výzvy vhodné pro vinaře. Využijte našeho poradenství.

Našim zákazníkům poskytujeme odborné poradenství v rámci žádosti o dotace. Navrhneme optimální financování, zajistíme nezbytnou dokumentaci.

Aktuálně nabízíme poradenství těchto dotačních titullů:

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ - INVESTICE

Příjem žádostí: termín podání žádostí od 1. 6. do 31.8.2020
Realizace: do 31.1.2021 musí být na SZIF doručeny dokumenty: daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu
Žadatel: musí vykonávat hospodářskou činnost (žadatel musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo musí být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku).

Výše dotace: 50 % ze způsobilých výdajů, max. 2 mil Kč, spodní hranice velikosti projektu neomezená.

Dotaci lze žádat na:

 • Dřevěné sudy nad 600 l
 • Speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku
 • Cross-flow filtry
 • Lisy na hrozny 


Podmínky:

 • Žádost o podporu je nutné podat před pořízením investice.
 • Podpora je vyplácena jen na pořízení nového zařízení, přičemž se nesmí jednat o jednoduché investice na obnovu (tzn. nesmí se jednat o nahrazení stávajícího zařízení zařízením se stejnými nebo horšími parametry).
 • Pořízením nového zařízení musí dojít ke zvýšení celkové výkonnosti podniku
 • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic).
 • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat hlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2020 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2019 a 2020.
 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost).
 • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) -pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení.
 • Podpora se vztahuje na mikropodniky a malé a střední podniky podle podmínek uvedených v článku 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v patném znění.
 • V žádosti musí žadatel uvést popis pořizovaného zařízení včetně technických parametrů a jeho přínos ke zvýšení celkové výkonnosti podniku a místo (včetně čísla popisného), kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora.
 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
a) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů:


Příjem žádostí: termín podání žádostí od 14. 7. do 4. 8. 2020
Výše dotace: dotace až 50 % z výdajů, výdaje projektu musí být od 100 000 Kč
Žadatel: je zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.
               Musí proběhnout výběrové řízení/cenový marketing na dodavatele.

Možné výdaje projektu:

 • Technologie do zpracování: příjmová vana, čerpadlo (rmutové, oběhové, flotační, olivové), dřevěné barrique sudy, dřevěné sudy do 600 l, nerezové nádoby, mlýnkoodstopkovač, mlýnkoodzrňovač, plnící a uzavírací linky, systém řízeného kvašení a chlazení, vystřikovací stroj, atd.
 • Technologie pro finální úpravu, balení, značení.
 • Vybavení prodejen vína.
 • Rekonstrukční a stavební výdaje skladovacích, výrobních a prodejních prostor.
 • Nelze žádat na dřevěné sudy nad 600 l, vinifikátory, cross-flow filtry, lisy na hrozny.
 • Výdaje není nutné pořizovat ihned po podání žádosti o dotaci, ale klidně až za cca 2 roky.
   

b) Investice do zemědělských činností

Příjem žádostíprostřednictvím portálu farmáře od 14.7.2020 do 4.8.2020
Výše dotace: 50 % ze způsobilých výdajů (+5 % pro ekovinaře, +5 % pro mladé začínající vinaře), výdaje projektu musí být od 250 000 Kč. 
Musí proběhnout výběrové řízení/cenový marketing na dodavatele.
Žadatel: je zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Musí proběhnout výběrové řízení/cenový marketing na dodavatele.

Možné výdaje projektu:

 • Stroje do vinic: úzkorozchodný traktor, sazeče, rosiče, mulčovače, protimrazovou ochranu, sklízeče hroznů, sklízecí vany, aplikovače rodenticitů, GPS systémy, cisterny. 
 • Nosné konstrukce a novou výsadbu vinic.
  Výdaje není nutné pořizovat ihned po podání žádosti o dotaci, ale klidně až za cca 2 roky.

 

V případě dotazů ohledně dotací a poradenství kontaktujte:


Alena Dostálová
dostalova@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 528