Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Pozitivní působení HUMAC Agro v nových výsadbách - BS vinařské potřeby

Pozitivní působení HUMAC Agro v nových výsadbách - BS vinařské potřeby

Vinice

HUMAC Agro způsobuje zlepšení půdní podmínek ve vztahu k přirozeným změnám organické hmoty a uvolňování dusíku.

Působení přípravku HUMAC Agro je založené na přirozených půdních zákonitostech. Přípravek způsobuje zlepšení půdní podmínek ve vztahu k přirozeným změnám organické hmoty a uvolňování dusíku, který může réva vinná využívat. Využívání přípravku HUMAC Agro je rovněž ekologické a šetrné v půdě.

Na jakých principech je založené působení v půdě?

Základní složkou organické hmoty v půdě je uhlík a to ve formě organické i anorganické. Obsah organické hmoty v půdě je velmi důležitým parametrem, ovlivňujícím úrodnost půdy i funkce půdy v biosféře. Důležité je členění půdní organické hmoty na primární organickou hmotu (nehumifikovaná organická hmota rostlinného i živočišného původu) a humusové látky (fulvokyseliny, huminové kyseliny, humáty). Obsah organické hmoty je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality půdy pro zemědělské využití (REJŠEK a VÁCHA, 2019).

Organickou hmotu, která se dostává do půdního prostředí, můžeme označit jako humusotvorný materiál. Později vznikají meziprodukty humifikačních procesů, kdy se dekompozicí tvoří jednoduší sloučeniny. Až v závěrečné fázi humifikačních procesů je tvořen vlastní humus. Ten můžeme rozdělit na humus živný, který je tvořen látkami poměrně lehce rozložitelnými (fulvokyseliny a látky nehuminové povahy) a humus stálý, jež je tvořený látkami huminové povahy (huminové kyseliny a humíny) (ŠARAPATKA a kol., 2014).

Důležitou roli při dekompozici (rozkladu) odumřelé organické hmoty má obsah dusíku a jeho poměr k obsahu uhlíku (C:N) v rozkládané organické hmotě (MARENDIAK a kol., 1987) a poměr obsahu huminových kyselin k fulvokyselinám (REJŠEK a VÁCHA, 2019).

Uhlík představuje také základní „palivo“ pro půdní mikroorganismy, které využívají tento prvek jako zdroj energie a jako stavební látku pro buněčné stěny. Dusík a další prvky jsou potom potřebné pro stavbu proteinů, enzymů, DNA a dalších látek potřebných pro život (McGOURTY a REGANOLD, 2005).

Půdní uhlík ovlivňuje příjem a dostupnost vody v půdě, základní prvek pro tvorbu huminových látek, které jsou důležité z pohledu sorpčního komplexu půdy a stability půdních agregátů.

Prostřednictvím poměru C:N je možné hodnotit také pohyblivost dusíku. Cílem by mělo být udržovat ve viničních půdách poměr C:N na úrovni nejméně 10:1. Jestliže dojde k optimalizaci poměru C:N zlepší se celkově hospodaření s dusíkem v půdě (PORTEN, 2019a). Průměrná hodnota C/N na území ČR se pohybuje v rozmezí 10-12. Větší poměr C/N indikuje nedostatek dusíku a nižší biologickou aktivitu včetně méně intenzivní humifikace, naopak menší poměr C/N indikuje vyšší biologickou aktivitu a intenzivní humifikaci.

Poměr C:N v půdě také pozitivně přispívá ke zlepšení využívání ozelenění vinic, zejména z pohledu dusíkatého hnojení. Jestliže je v půdě optimální poměr C:N, plní ozelenění vinic svoje pozitivní funkce.

Humus, jakožto produkt nejprve dekompozice složitých uhlíkatých sloučenin a poté následných polykondenzací a bakteriálních neosyntéz, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících – a do značné míry i podmiňujících – úspěšnost výsadeb rostlin (REJŠEK a VÁCHA, 2019).

Obrázek 2 - Násada hroznů na keři Vetlínského zeleného..jpg
Obr. 2 - Násada hroznů na keři Vetlínského zeleného

Přípravek HUMAC Agro

HUMAC Agro je půdním zlepšovačem uhlíkového typu. Jeho dodávkou do půdy se dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy tím, že významným způsobem zlepšuje stav organominerálního půdního sorpčního komplexu a tím zlepšuje půdní strukturuzlepšuje podmínky pro rozvoj mikroorganizmů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapacitu půdy. Vysokým obsahem organického uhlíku upravuje poměr C:N v půdě. Má příznivý vliv na mineralizaci a imobilizaci dusíku v půdě. Zabezpečuje efektivnější využití organických, organicko-minerálních a minerálních hnojiv. Významně snižuje ztráty živin vyplavováním (N, P, K, Ca, Mg a jiných mikro, makro a stopových prvků), čehož důsledkem je expanze objemu kořenové hmoty pěstovaných rostlin, které lépe odolávají stresovým faktorům.  Obsahuje huminové kyseliny, které hrají významnou úlohu při vázaní a uvolňování iontů, i při úpravě pH. Makroprvky, mikroprvky a půdní živiny váží do chelátových komplexů, ze kterých je rostliny lépe přijímají. Vlastní produkt obsahuje množství biogenních látek a současně umožňuje akumulovat další minerální látky a vitamíny pro výživu rostlin.

Leonardit, představuje významných prostředek pro zlepšení obsahu humusu v půdě, protože obsahuje přibližně 70% huminových látek (PORTEN, 2019b) a je základní složkou přípravku HUMAC Agro.

Z vinohradnického pohledu by se proto dalo říci, že HUMAC Agro zlepšuje půdní podmínky z pohledu výživy rév vinné. Optimalizuje půdní podmínky ve vztahu k dekompozici organické hmoty a tvorbě humusu. Zároveň vytváří příznivé podmínky z pohledu uvolňování dusíku a jeho využívání révy vinné. Projev dodání přípravku HUMAC Agro se odvíjí od výchozího poměru C:N. Ve většině vinic, kde byl HUMAC Agro použitý je však vliv velmi dynamický, ve prospěch výživy révy vinné.

Zkušenosti z nových výsadeb

Přípravek byl aplikován při výsadbě ve Vinařství Holanek v Ivani v roce 2018 a jeho účinek se v prvním roce výrazně projevil. Ve vinici se projevil velmi dobrý růst letorostů, že vznikla také potřeba osečkování letorostů. Na podzim byla hodnocená vyzrálost letorostů, která byla velmi dobrá. Vzhledem k růstovým vlastnostem a vitalitě nové vinice bylo také rozhodnuté, že je již možné zatížení úrodou a tudíž při zimním řezu ponechat na keři tažeň. Vzhledem k horkému a suchému počasí v roce 2018 se jednoznačně potvrdilo, že vývoj vinice byl pozitivně ovlivněný přípravkem HUMAC Agro.

Vinice byla sledovaná také v roce 2019. Loňská aplikace HUMAC Agro se pozitivně projevila na vývoji révy vinné i ozelenění i ve druhém roce. Už v jarním období docházelo ve vinici k velmi dobrému vývoji bobovitých rostlin v ozeleňovací směsi. Vývoj ozeleňovací směsi nijak nekonkuroval ve vývoji révě vinné.  Obrázek 1 ukazuje velmi dobrý růst letorostů a vývoj listové plochy keřů. Obrázek 2 ukazuje násadu hroznů u odrůdy Veltlínské zelené. Obrázek 3 ukazuje hrozny odrůdy Irsai Oliver, těsně před sklizní. I když byla vinice poměrně výrazně zatížená výnosem, neobjevily se v ní žádné růstové problémy, stresové situace a výživové nedostatky.

Na jaře 2019 byl HUMAC Agro aplikovaný před výsadbou nové vinice na úpatí Pálavy. Obrázek 4 ukazuje novou výsadbu, kde byl aplikovaný HUMAC Agro. Na základě umístění dvojdrátí je vidět ve vinici velmi dobrý růst. Obrázek 5 potom ukazuje detail na sílu letorostu, kdy je možné zapěstovat kmínek. Ve výsadbě, kde nebyl aplikovaný HUMAC Agro je možné pozorovat slabší růst a také sílu letorostů (Obrázek 6).

Obrázek 3 - Irsai Oliver před sklizní
Obrázek 3 - Irsai Oliver před sklizní

HUMAC Agro díky působení na půdní podmínky pozitivně ovlivňuje růst révy vinné. Nové výsadby révy vinné se často bohužel vysazují bez dokonalé přípravy půdy, zejména díky pravidlům restrukturalizace. Révě vinné je proto třeba nabídnout pomoc. A právě HUMAC Agro díky tomu, že uhlík je přirozenou součástí půdy, pomáhá vytvořit optimální podmínky pro révové sazenice.

Nová výsadba s aplikovaným Humac Agro 
Obr. 4 - Nová výsadba s aplikovaným Humac Agro            Obr. 5 - Dobrá kvalita letorostů

Slabší růst letorostů ve výsadbě bez aplikace Humacu Agro
Obr. 6 - Slabší růst letorostů ve výsadbě bez aplikace HA

HUMAC Agro také pozitivně působí při výsadbě v „obtížných“ půdních podmínkách, často na těžkých a jílovitých půdách, na kterých dochází k horšímu zakořenění révy i příjmu živin.

U některých přípravků, u kterých se deklaruje pozitivní a velmi dynamické působení, tomu nechtějí, někteří vinohradníci uvěřit. V případě HUMAC Agro však pozitivní účinek vychází z přirozených biologických zákonitostí a lze ho velmi dobře vysvětlit.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Přípravek HUMAC AGRO zakoupíte na všech BS prodejnáche-shopu.