Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

 • Osobní odběr 17 Kč
 • Česká pošta od 85 Kč
 • Zásilkovna 73 Kč
 • Přepravní služba od 115 Kč
Změny v přípravcích na ochranu révy vinné 2022

Změny v přípravcích na ochranu révy vinné 2022

Vinice

Které přípravky pro révu vinnou v letošním roce končí? Jaké jsou změny v povolených přípravcích POR?

Ochrana rostlin vždy patřila mezi nezbytnou součást jejich pěstování. Každá zdravá, silná a vitální rostlina je schopna svému pěstiteli poskytnout plnohodnotnou a kvalitní sklizeň. Sytě zelené vinice a plné sudy lahodného moku jsou přeci přáním každého vinaře. Pro tento ideální stav je však hlavně v horších ročnících nutné šáhnout po přípravcích na ochranu rostlin (POR). Tyto jsou neodmyslitelně spjaty s hospodařením na zemědělské půdě a primárně mají sloužit k ochraně rostlin proti škodlivým činitelům v případech, kdy všechna ostatní opatření selhala nebo nevykázala očekávanou účinnost.

Každý POR obsahuje jinou účinnou látku, může jich být současně i více najednou. Různorodost jednotlivých účinných látek je dána jejich původem, získávají se z různých zdrojů. Může se jednat o extrakty rostlin (např. extrakty z juky či kvasinek), další mohou být minerálního původu (např. měď, síra nebo hydrogenuhličitan draselný) nebo s mikrobiálním základem (např. Bacillus thuringiensis). Drtivá většina účinných látek však pochází z laboratoří, ve kterých jsou chemicky syntetizovány, a právě tyto jsou bezesporu v krizových dnech na vinicích nejúčinnější. Všichni si ale všímáme, že současná nabídka POR je každoročně čím dál víc oklešťována. Zajímavé je, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například ve farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu, to jen pro srovnání.
Účinné látky v POR figurují v dominantním zastoupení. Pesticidy totiž dále obsahují kromě tzv. „formulačních přísad“, které zajišťují základní funkčnost přípravku, také například synergenty (k podpoře aktivity účinné látky), safenery (zvyšují bezpečnost přípravku - např. snížení fytotoxicity) a adjuvanty (zpravidla zlepšení fyzikálně chemických a biologických vlastností přípravku). Proces schvalování nového přípravku na trhu je vysoce složitý a je podmíněn řadou faktorů, které cílí především na co „nejzelenější“ vliv na okolní prostředí při současném zachování co nejlepší účinnosti proti patogenům. První aspekt se v této době zdá býti důležitější.


Složení POR.


Přezkum účinných látek je celoevropský proces se zapojením všech členských států, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropské komise. Zvláště v dnešní době sílícího tlaku na zákaz konkrétních pesticidů je silně žádoucí, aby jejich používání bylo správné a nebylo spojováno s bezpečnostními riziky. Některé účinné látky „staré” třeba čtyřicet let jsou v delším časovém horizontu přehodnoceny ve světle nejnovějších poznatků, na jejichž základě mohou být zakázány. Zde vzniká problém, protože ona účinná látka může být součástí mnoha komerčních produktů a to pochopitelně „lavinově“ strhne mnoho přípravků, na které jsme byli dlouhodobě zvyklí.  
Těmito kroky je ohroženo především pěstování minoritních plodin, kde v podobných případech chybí náhrada. Tudíž se toto citelně dotýká i vinařů, zejména malopěstitelů révy vinné. Zde syntetických pesticidů ubývá citelně. To se pochopitelně odráží také v současné nabídce na našich prodejnách. Právě na syntetické POR se malovinaři v minulosti tradičně spoléhali. Vzpomeňme například na MELODY COMBI, které na keřích spolehlivě zastavovalo již rozběhnutou infekci plísně révové a také bezpečně chránilo před primárními infekcemi plísní šedou. Smutným faktem pro hobby vinaře nyní zůstává velmi omezená nabídka POR a nutnost přizpůsobit se tomuto trendu zřejmě dlouhodobě, vystačit si se zbývající nabídkou a takovými účinnými látkami, jejichž používání zakázáno není. Otázkou zůstává, zda budou v budoucnu kromě zákazů a omezování syntetických účinných látek a přípravků tyto skutečně postupně nahrazovány jinými méně nebezpečnými. Současné signály jsou však takové, že na „black list“ POR bude těchto přípravků stále přibývat a v přednost budou vstupovat ty ekologicky šetrnější.

Které přípravky pro révu vinnou v letošním roce končí? Jaké jsou novinky?

Přinášíme stručný přehled:

 1. V roce 2022 bylo ukončeno používání hojně užívaných přípravků na plíseň révovou RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT a DITHANE DG NEOTEC. Opatření se týká jak hobby tak profi pěstitelů. Důvodem ukončení těchto přípravků je jejich účinná látka mankozeb. V České republice se podle oficiálních statistik v polovině 90. let jenom na brambořištích ročně použilo více než 200 tisíc litrů této oblíbené látky. Velké množství sloužilo také k ochraně olejnin, ovoce, zelenin a v neposlední řadě právě i révy vinné. Použití mankozebu je s účinností od 4. ledna 2022 zakázáno Prováděcím nařízením Evropské komise č. 2020/2087, a to vzhledem ke skutečnosti že je klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 1B a že jsou splněna kritéria pro identifikaci vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému u lidí a s největší pravděpodobností u necílových organismů.
 2. Začátkem letošního roku byl také ukončen prodej přípravku na padlí révové TALENT. Opět pro obojí uživatele. Jeho použití je však stále povoleno. Kdo má tedy zásoby, může je spotřebovat. V příštím roce (od 16.1.2023) již bude použití TALENTu plně zakázáno. 
 3. V březnu 2022 skončila platnost rozhodnutí k přípravku TANOS na plíseň révovou. Do 16.9. 2022 jej lze nadále užívat, k tomuto datu však možnost prodeje i použití končí.
 4. U hobby pěstitelů velmi oblíbený přípravek proti plísni révové PERGADO F zůstává nadále k dispozici pouze pro profi pěstitele révy vinné a k použití pouze za podmínky vlastnictví certifikátu o odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
 5. ÚKZÚZ dále informuje, že na základě aktuálně platného prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2081 ze dne 26. listopadu 2021 nebylo obnoveno schválení účinné látky indoxakarb. Používání zakoupených zásob přípravků na bázi této účinné látky bude možné v souladu s tímto nařízením nejdéle do 19. září 2022. S tímto v letošním roce končí účinný přípravek proti obalečům a křísům STEWARD.
 6. V případě účinné látky dimethomorf je také změna. V současné době je povoleno k použití už jen několik přípravků s touto účinnou látkou (AREVA COMBI, FORUM STAR nebo ORVEGO). Pro ty ostatní již skončila možnost uvádění na trh (např. již výše zmíněný ACROBAT). 
 7. Na trh byla společností BASF uvedena novinka SERIFEL (0,5 kg/ha, resp. 0,05%) na plíseň šedou. Přípravek je biologický a je určen jak pro profi, tak pro hobby pěstitele. Silný fungicidní účinek proti plísni zajišťuje organismus Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600. Tento mikroorganismus vytváří přirozeným způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a iturin, a má také antibakteriální účinek díky produkci různých antibiotik. Ochraná lhůta je stanovena na 3 dny.
 8. Látka spiroxamin, která je obsažená v přípravcích jako PROSPER, LUNA MAX nebo byla součástí již zrušeného FALCONu, tvoří nyní základní účinnou bází novinky na padlí révové PRONTO (0,5-1 l/ha). Tento fungicid je určen pouze pro profi vinaře.
 9. V rámci prodloužení registrace hnojiva DRAFOS dochází od letošního roku k rozšíření jeho použití pro ječmen jarní. Dostupnost přípravku je v letošním roce omezena vlivem nedostatku vstupních surovin k jeho výrobě, zejména chybí výnosy limitující živina fosfor. Pesimismus v tomto směru přidává i aktuálně špatná půdní vlhkost, která prohloubí problém příjmu v půdě dostupného fosforu rostlinami.
Pokud by teoreticky v blízké budoucnosti došlo k úplnému omezení používání POR, stala by se v krátkém časovém horizontu nekonkurenceschopná celá zemědělská výroba EU. To by zřejmě odstartovalo masový dovoz chybějících komodit. Paradoxem na těchto restrikcích je, že by vše bylo zřejmě dražší a co hůř, plné mnohem nebezpečnějších jedů. Není na místě tuto problematiku banalizovat a bez důkladného přezkumu přijímat striktní idealizovaná rozhodnutí. Je nutné k této problematice zaujmout více sofistikovaný postoj. Musí se vyvíjet větší vůle k posuzování možných povolení/zákazů POR lidmi z oboru na základě vědeckých přístupů a současně stavět více do pozadí tlak politický. Faktem zůstává, že úbytek POR je značný a že se bez nich v praxi ještě dlouho neobejdeme. Jejich celkové vyloučení by nyní neoddiskutovatelně znamenalo nejen drastické snížení hektarových výnosů, ale také dopad na kvalitu a cenu hroznů a vína. Současnému trendu na trhu je však v tuto chvíli nutné se přizpůsobovat a používat pouze aktuálně povolené látky.
 
Co ale mohu dál dělat pro to, abych svou vinici před chorobami a škůdci co nejlépe ochránil? V rámci POR dochází k neustálému vývoji, na vinicích se experimentuje s novými látkami a ověřují se jejich účinnosti. V sortimentu tak dále přibývají alespoň „eco-friendly“ přípravky. Oblibu si čím dál více získávají také tzv. chytrá hnojiva, která kromě výživového efektu dokážou budovat přirozenou odolnost rostlin vůči vnějším vlivům (mluvíme o přednostech jako vysoké pH přípravku, vyšší obsah síry nebo vápníku, fytohormony apod.). Jakousi výhodou také je, že konkrétně u révy lze navíc během sezóny používat i nechemické metody ochrany (zelené práce, indikátory, signalizace …). Pro uživatele POR, kterých se omezování týká, tak bude potřebné co nejvíce maximalizovat využití stávajících metod, které se jim v minulosti osvědčily. Je potřeba výhledově tyto postupy rozvíjet a pracovat na jejich zefektivnění v souladu s konkrétním stanovištěm. V neposlední řadě pracujme s tím, že se chovají rostliny révy vinné jako jakýkoli živý organismus, potřebují základní balíček – neustálou péči, poměrové optimum živin, dostatek vody, aktivní půdní humus, vytváření jakési splývavosti a symbiózy s okolním prostředím. To vždy byl a také bude základ všech zdravých keřů. O všem ostatním už rozhoduje sama příroda, ke které se omezováním syntetických POR de facto zase více přiblížíme. To přijměme na celé věci jako pozitivum.

Zdroj: Ing. Klára Halouzková