Obsah živin v listech révy vinné během kvetení

BS Vinařské potřeby
24. července

V letech 2015-2017 proběhlo ve firmě BS vinařské potřeby hodnocení obsahu živin v listech révy vinné.

Do experimentu byly zahrnuty 3 bílé odrůdy (Ryzlink rýnský - RR, Tramín červený – TČ, Rulandské šedé – RŠ) a 3 modré odrůdy (Frankovka – FR, Rulandské modré – RM, Zweigeltrebe – ZW). Vzorky pocházely ze dvou různých lokalit a to z Mikulovské a Velkopavlovické vinařské podoblasti.
Listy byly vždy odebírány v termínu před kvetením, v blízkosti kmínku, v oblasti zóny utvářejících se hroznů a poměrně z různých částí vinohradu, aby co nejvíce přiblížily aktuální stav na vinici. Získané výsledky byly zprůměrovány a komplexně vyhodnoceny. Mezi analyzované živiny patřily dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník, síra a železo. Vyjádření tříletých průměrů tedy přibližují reálné stavy zásobení živinami zakládající se na skutečném praktickém výzkumu. Pro růstovou fázi kvetení existují doporučené obsahy živin v sušině listů (WUNDERER aj., 2003), se kterými byly získané výsledky porovnány.   

U všech odrůd byl zjištěn nadbytek dusíku. Výjimku tvořila pouze odrůda FR, kde byl v listech stanoven dusík v optimální hodnotě. Nadbytek dusíku zvyšuje citlivost keřů vůči chorobám a škůdcům, což je ve fázi, kdy réva kvete, nežádoucí. Přemíra dusíku také zvyšuje riziko poškození keřů mrazem. Shodně byl v rámci všech odrůd zaznamenán i nadbytek fosforu, což se v praxi dává do spojitosti se silnějším omezením příjmu některých důležitých mikroživin. Tuto blokaci dále umocňuje vysoké pH viniční půdy a může se projevit růstovými nedostatky. Draslík byl v sušině listů optimální pouze u RM, TČ, RŠ a ZW. Odrůdy FR a RR jej obsahovaly více, než je doporučeno. Obsah hořčíku se už pohyboval na spodní úrovni doporučených hodnot. Tento prvek má v oblasti výživy rostlin jako hlavního konkurenta draslík, který je přijímán z půdy přednostně. Proto je třeba zajistit keřům révy před kvetením také hořečnatou výživu, může být 1-2 % roztok hořké soli nebo 0,4-0,5 % roztok hnojiva Wuxal Kombi. 

Zajímavé výsledky lze vidět u vápníku, kdy byl každoročně zjištěn jeho nedostatek v listech. Jedná se o málo probíranou neparazitickou karenční poruchu, jednu z nejzávažnějších a nejčastějších fyziologických poruch u rostlin. Vápník je velmi důležitý pro zpevňování buněčných struktur. U révy vinné posiluje mimo jiné pevnost slupek, které jsou pak méně náchylné na napadení chorobami či škůdci. Vápník má navíc schopnost vyvolat indukovanou rezistenci keřů vůči chorobám. Z hodnoceného souboru špatně přijímaly vápníku především odrůdy TČ a RR. A jak je to na vápenatých půdách možné? Pohyb vápníku ke kořenům rostlin probíhá v půdě velmi omezeně. Jakmile se už do rostliny dostane, je i zde jeho pohyblivost značně omezena, stává se téměř imobilním. Zejména v období před kvetením je tedy velmi vhodné do postřiků zahrnout také vápenatá hnojiva a chybějící živinu dodat „přes list“ například pomocí 1 % roztoku krystalického dusičnanu vápenatého nebo s přípravkem Wuxal Kalcium v koncentraci 0,3-0,4 %. Zajímavé na tomto problému je, že se s tímto nedostatkem setkáváme zejména u rostlin, které netrpí nedostatkem dusíku či draslíku, což tento výzkum potvrzuje. Je důležité si uvědomit, že náročnost révy vinné na vápník je srovnatelná s těmi na dusík nebo draslík a je to tedy jedna z nejdůležitějších živin. Určitě tedy neplatí pravidlo „čím více vápníku v půdě je, tím více je ho v rostlině“. Rozbory půd a listů provedených na vinicích se silným vápencovým podložím tomu jasně nasvědčují. Ideální poměr mezi vápníkem a hořčíkem by přitom neměl klesnout pod 1:1, ideální je 3-4:1. K nedokonalému příjmu vápníku dochází často na alkalických půdách s pH vyšším než 7,2, je to tedy problém zejména jihomoravských vinic.

Zajímavé jsou také výsledky u síry, která je v poslední době silně diskutována. V půdách je vlivem odsiřování elektráren v minulém století deficitní, s čímž může reálně souviset i stále vyšší infekčnost keřů k padlí révovému. V roce 2015 byla síra v rostlinách silně v nedostatku, průměrný výsledek však deklaruje stav nižšího optima. Je velmi důležité vnést na vinice v průběhu vegetace minimálně 15 kg čisté síry na hektar a pohlížet na tento prvek nejen jako na fungicid, ale uvědomit si také jeho výživový potenciál. I proto doporučujeme zahrnout sirnaté fungicidy v průběhu vegetace do každého postřiku, minimálně do fáze uzavírání hroznů. Síra synergicky pracuje s dusíkem a i proto by měla být vždy v keřích v dostatku. Správný poměr příjmu síry a dusíku by měl být 1:17, síry a fosforu 1:2. Při porušení těchto poměrů lze počítat se zhoršeným příjmem dusíku a celkově slabší tvorbou aminokyselin a bílkovin. U vína se může projevit nižší úroveň asimilovatelného dusíku a celkově slabší aromatický projev vína dané odrůdy.

Analyzován byl také obsah železa, který byl zjištěn na spodní úrovni optima. Opět je vhodné tento prvek zahrnout do prvních preventivních postřiků před kvetením. S nedostatkem železa v listech se obvykle setkáváme na silně vápenatých půdách. Kurativním přípravkem v dávce 0,2-0,25 % je hnojivo BREXIL Fe https://www.vinarskepotreby.cz/brexil-fe-1kg-1.html, kde je železo obsaženo ve snadno přístupné formě pro rostliny.

Ve sledovaném období proběhly v rámci firmy BS vinařské potřeby rozbory listů také u konkrétních silně chlorotických listů. Výsledky byly „jako přes kopírák“ – ve všech případech byl v rostlinách zjištěn silný nedostatek vápníku a nižší, nikoli však nedostatečný obsah železa. Chlorózy už tak nelze nadále připisovat pouze nedostatku železa či hořčíku a je třeba se na to dívat více jako na komplexní problém. Nejlépe je nechat si provést rozbor půdy i listů z konkrétních problematických vinic a zjistit tak přesné informace o živinné půdní zásobě a schopnosti rostlin živiny z půdy přijímat.

Rozbory listů a půdy BS vinařské potřeby

V roce 2016 byly vláhové podmínky na většině vinic příznivé a tak i k projevům různých deficitů živin docházelo pouze výjimečně. Ročník 2015 lze ale směle srovnat s rokem 2017, převládá silné sucho a s ním souvisí i řada problémů s nedostatkem výživy spojených. V letech 2015-2017 nedocházelo k problematickému příjmu dusíku, fosforu a draslíku. V nižších koncentracích byly zjištěny úrovně hořčíku, síry a železa. Opakované nedostatky a jako hlavní problém byl u celého souboru zjištěn nedostatek vápníku. V rámci odrůd byla suma všech asimilovaných živin v listech vyšší u bílých odrůd, konkrétně nejlépe s živinami hospodařila odrůda RŠ. Modré odrůdy disponovaly mírně vyššími obsahy draslíku, vápníku a železa.

V letošním roce, prakticky od druhé poloviny května, bojují na jižní Moravě nejen vinaři s extrémním půdním suchem. Takový průběh počasí silně ovlivňuje hospodaření rostlin s vodou, keře jsou ve stresu, bez dostatku vláhy a tak i velmi špatně přijímají živiny. Přitom během kvetení vysoce vzrůstá potřeba živin pro správný odkvět a dokonalé nasazování bobulí. Na základě výsledků tak doporučujeme před a po kvetení aplikovat chybějící živiny na list, zaměřit se primárně na listová hnojiva s vyšším obsahem hořčíku, vápníku, železa a také na pravidelné používání sirnatých prostředků. 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním