Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

ROZTOK T 50 ml

Kód produktu: 22012
Přidat k oblíbenýmOdstranit z oblíbených
Skladem > 10 ks
Dostupnost na prodejnách
89,00 Kč s DPH
ks
Veronika Mikulíková

Poradí vám Veronika Mikulíková

ROZTOK T 50 ml

Popis produktu

Roztok T - určen k důkazu přítomnosti termolabilních bílkovin ve víně. Produkt je možné zakoupit samostatně nebo v rámci Soupravy na analýzu vín.

Upozornění na nebezpečnost:
Signální slovo: Varování. Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

S tímto produktem si zákazníci nakoupili

ZKUMAVKA REAGENČNÍ
ZKUMAVKA REAGENČNÍ
105,00 Kč s DPH
ROZTOK A 100 ml
ROZTOK A 100 ml
50,00 Kč s DPH
ROZTOK K 100 ml
ROZTOK K 100 ml
51,00 Kč s DPH
ROZTOK P 100ml
ROZTOK P 100ml
45,00 Kč s DPH
ROZTOK B+ 100ml
ROZTOK B+ 100ml
89,00 Kč s DPH