Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

KYSELINA CITRONOVÁ 1 kg rozvaž.

Kód produktu: 64208
Přidat k oblíbenýmOdstranit z oblíbených
Skladem > 100 ks
Dostupnost na prodejnách
146,00 Kč s DPH
ks
Veronika Mikulíková

Poradí vám Veronika Mikulíková

KYSELINA CITRONOVÁ 1 kg rozvaž.

Popis produktu

Činidlo upravující kyselost. Pro zvýraznění chuti a jako sekvestrační činidlo (váže ionty kovů), působí synergicky ve směsích antioxidantů. Dávkování: dle potřeby pro danou surovinu, u vína dávkování limitováno Vinařským zákonem. 

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Obal a nepoužitý přípravek uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu.

Parametry

Hloubka5,0 cm
Šířka14,0 cm
Výška21,0 cm

S tímto produktem si zákazníci nakoupili

NUTRIFERM VIT (supervit) 25 g rozvaž.
NUTRIFERM VIT (supervit) 25 g rozvaž.
14,00 Kč s DPH
KVASINKY BS10 (chladnomilné) 20g rozvaž
KVASINKY BS10 (chladnomilné) 20g rozvaž
37,00 Kč s DPH
KYSELINA JABLEČNÁ 1kg rozvaž.
KYSELINA JABLEČNÁ 1kg rozvaž.
199,00 Kč s DPH
KYSELINA JABLEČNÁ 0,5 kg rozvaž.
KYSELINA JABLEČNÁ 0,5 kg rozvaž.
110,00 Kč s DPH