Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Hodnocení půdních podmínek a rozbor půdy

Hodnocení půdních podmínek a rozbor půdy

Vinice

Klíčem k úspěchu kvalitní nové vinice, ale také plodné vinice je stanovení půdního profilu a průzkum kořenového systému.

Během celého roku si vinohradníci nechávají analyzovat svoje půdní vzorky prostřednictvím BS Vinařské potřeby. Půdní rozbory viničních půd poskytují přehled o zásobě živin v půdě a půdních vlastnostech. V rámci půdních rozborů je zcela zásadní stanovení obsahu humusu. Obsah humusu totiž umožňuje poskytnout komplexní přehled o půdních vlastnostech a možnostech příjmu živin. Také v souvislosti s využíváním ozelenění ve vinici je vhodné znát obsah humusu v půdě.
Přehled o obsahu humusu je také důležitý z pohledu doporučení hnojení. Konkrétní obsah ve vztahu k půdnímu druhu proto vede k doporučení buď, organických nebo minerálních hnojiv. Pouze ze znalostí obsahu humusu může být doporučení konkrétně zacílené. Zejména na půdách s nízkým obsahem humusu je třeba doporučovat výhradně využití organických hnojiv a použití pouze minerálních hnojiv by bylo méně účinné.  
Organická hmota hraje v půdě pozitivní roli, neboť je pro agroekosystém zdrojem pro rostliny přijatelných živin, účastní se tvorby strukturního stavu půdy, zvětšuje kationtovou výměnnou kapacitu, zlepšuje vododržnost, je zdroje uhlíku pro edafon, omezuje erozi, je určitým pufrem při změnách reakce nebo intoxikaci půd atd. Organickou hmotu, která se dostává do půdního prostředí, můžeme označit za humusotvorný materiál. Později vznikají meziprodukty humifikačních procesů, kdy se dekompozicí tvoří jednodušší chemické sloučeniny. Až v závěrečné fázi humifikačních procesů je tvořen vlastní humus. Ten můžeme rozdělit na humus živný, který je tvořen látkami poměrně lehce rozložitelnými a humus stálý, jež je tvořen látkami huminové povahy (ŠARAPATKA a kol., 2014).
Stanovištní podmínky do značné míry ovlivňují, zda jsou půdy bohaté či chudé na humus. Těžké a vlhké půdy bývají spíš humózní, suché písčité a sprašové půdy spíše chudé humusem. Zvýšení obsahu humusu s sebou nese utváření aktivnější a drobtovitější struktury půdy, která tak lépe poskytuje rostlinám dusík (FIBL, 2013).
Organická hnojiva jsou charakteristická postupným uvolňováním vázaným živin v průběhu procesu mineralizace, na rozdíl od anorganických (minerálních) hnojiv. Přispívají významně k zachování přírodních zdrojů, zvýšení půdního organického uhlíku, zlepšení struktury půdy, snížení negativních vlivů minerálních hnojiv na prostředí a podporu půdních organismů, které jsou environmentálně příznivé, pro udržitelnou ekologii (WILSON a kol., 2021, LAZCANO a kol., 2022).
Využívání organických hnojiv rostlinami je daleko méně citlivé na výkyvy a extrémy počasí. U minerálních hnojiv je totiž zcela zásadní dostupnost vody, která zajišťuje pohyb živin v půdě.

   

Obr 1_Půdní profil který názorně ukazuje strukturu půdy  / Obr 2_Příklad půdního profilu s kořeny v plodné vinici

Jak mohou být půdy s optimálním obsahem humusu prospěšné pro révu vinnou?

  • Představují kvalitní zásobárnu živin, které se mohou postupně uvolňovat a být dostupné pro révu vinnou. Výživa révy tak může být zcela jednoznačně kvalitnější.
  • Réva vinná je odolnější k biotickým a abiotickým stresům. Vinice je celkově v lepší růstové a vývojové kondici, což umožňuje lepší odolnost. Vinice ovlivněná stresy je přirozeně citlivější na další stresové podmínky.
  • Struktura půdy je příznivá, což zlepšuje také podmínky pro zakořenění révy a také vsakování vody.
  • Půdy jsou méně náchylné na utužení půdy.
  • Také výživa révy dusíkem je potom optimální, protože obsah humusu může naznačovat také poměry dusíku v půdě.
  • Výrazně zvyšuje potenciál využívání ozelenění vinic.
Obr 3_Detail na rozmístění kořenů v půdě

V každém půdním rozboru je proto velmi důležitá stanovovat obsah humusu.
Nejčastějším způsobem obnovy vinic je restrukturalizace, kdy se stará vinice vyklučí a vysazuje se nová. Tento stav nabízí ideální příležitost pro průzkum kořenového systému. Půdní podmínky ovlivňují zakořenění révy a architekturu kořenové systému.
Je proto vhodné ve staré vinici vykopat půdní sondu a podívat se jak umožňují půdní podmínky zakořenění révy. Takto získané poznatky jsou využitelné při výběru podnože, sponu výsadby, hnojení a přípravy půdy před výsadbou.
Po vykopání půdní sondy je možné vyhodnotit schopnosti zakořenění révy ve vztahu k dané půdě. Je třeba pečlivě zhodnotit rozmístění kořenů v půdním profilu a z toho odvodit jaký má réva vinná potenciál k zakořeňování do hloubky a do šířky. Půdní profil také umožňuje zhodnotit potenciál půdy pro zakořenění, tzn. zda jsou v půdě nějaké nepropustné vrstvy, které budou bránit zakořenění do hloubky.
Půdní profil také velmi dobře ukáže, zda je potřebná a opodstatněná rigolace půdy nebo zda postačuje pouze hloubkové kypření, bez razantních zásahů do půdního profilu.
Průzkum kořenového systému umožní vyvarovat se chybných rozhodnutí, které potom nepůjdou po výsadbě vinice napravit. Například velmi hustý spon na půdě, která neumožňuje hluboké zakořenění révy, může dostat révové keře velmi rychle do stresových podmínek.

Klíčem k úspěchu kvalitní nové vinice, ale také plodné vinice je stanovení půdního profilu a průzkum kořenového systému.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.